Algemene Voorwaarden  |  Privacy verklaring

Hieronder vindt u de download-versie van onze algemene voorwaarden "Blue Cap.nu - web versie". Daarnaast vindt u hieronder de uitgeschreven versie, zodat u ze direct kunt raadplegen.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 3.0 – januari 2017)

Artikel 1 – Algemeen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op én maken integraal onderdeel uit van iedere offerte, aanbieding en/of overeenkomst onder uitsluiting van ieder(s)(e) andere algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor opdrachten waarvoor BlueCap.nu door derden is/wordt betrokken. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.     Mocht een bepaling of gedeelte ervan uit deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Ter vervanging van de ongeldige bepaling, of het gedeelte ervan, overleggen partijen wat ervoor in de plaats geldt in de ‘geest’ van de overeenkomst.

 Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1.     Alle offertes van BlueCap.nu zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald. Indien in de offerte geen termijn is gesteld voor aanvaarding, kunnen op geen enkele wijze aan de offerte en/of aanbieding rechten worden ontleend. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor opvolgende opdrachten.

2.     BlueCap.nu is niet gebonden aan haar offerte en/of aanbieding, indien die een (kennelijke) vergissing bevat.

3.     De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele reis-, verblijf- en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte en/of aanbieding.

4.     Indien de aanvaarding van de offerte afwijkingen in zich heeft, dan komt geen overeenkomst tot stand, tenzij BlueCap.nu anders aangeeft.

 Artikel 3 – De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; de inspanningsverplichting van BlueCap.nu

1.     De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het eigen gedrag, voor het traject én voor de resultaten/ de gevolgen ervan. BlueCap.nu is daarvoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, ook niet voor de door de opdrachtgever te nemen/ genomen besluiten c.q. (grote) veranderingen in zijn leven of organisatie en/of de eventuele nadelige consequenties daarvan.

2.     BlueCap.nu heeft een inspanningsverplichting en zal deze vervullen zoals dat van een zorgvuldig en vakbekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht.

3.     BlueCap.nu is niet aansprakelijk voor schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever. Indien BlueCap.nu aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die maximaal de hoogte van het factuurbedrag is. BlueCap.nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst/ omzet, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstrategie.

4.     De opdrachtgever vrijwaart BlueCap.nu voor aanspraken van derden. De opdrachtgever zal BlueCap.nu in voorkomend geval zowel in als buiten rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs nodig of gewenst is. Alle kosten en schade die aan de zijde van BlueCap.nu in dat verband (zijn) ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 Artikel 4 – De duur van de overeenkomst

1.     De overeenkomst heeft de duur die partijen overeenkomen of zij loopt totdat één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt.

2.     Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen, gebeurt dat overeenkomstig de voorwaarden uit de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, met uitzondering wellicht van de financiële afspraken.

3.     Indien de opdrachtgever een nieuwe/ andere overeenkomst met BlueCap.nu wenst aan te gaan, maken partijen nieuwe afspraken. Zij komen opnieuw de alsdan geldende (wellicht afwijkende) voorwaarden overeen die in een nieuwe offerte, aanbieding en/of overeenkomst worden vastgelegd.

 Artikel 5 – De vertrouwelijkheid

1.     De opdracht is vertrouwelijk. Over de aard en/of de inhoud van de opdracht, waaronder eventuele rapportages/ evaluaties aan de (werkgever van) opdrachtgever of enig andere derde, wordt door BlueCap.nu geen mededeling gedaan, behoudens na toestemming van de opdrachtgever.

2.     De opdrachtgever geeft aan BlueCap.nu toestemming om geanonimiseerd materiaal uit de opdracht te gebruiken voor opleidingen, trainingen, workshops, intervisie of andere (intercollegiale) doeleinden. De persoonsgegevens zullen daarbij uiteraard niet vermeld worden.

 Artikel 6 – Het intellectuele eigendom

1.     Het intellectueel eigendom van alle gebruikte en/of ter beschikking gestelde formulieren, oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen ter uitvoering van de overeenkomst of ondersteuning van het traject – van welke aard dan ook – zijn en blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van BlueCap.nu.

2.     Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om het materiaal te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken voor enig ander doel dan ten behoeve van zijn eigen opdrachtovereenkomst bij BlueCap.nu.

3.     Op overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever direct een (contractuele) boete van € 250,= per overtreding en iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag heeft te gelden, onverminderd het recht van BlueCap.nu om aanvullende schadevergoeding te vorderen. In dit geval moet gedacht worden (maar daartoe is het niet beperkt) aan misgelopen opdrachten.

 Artikel 7 – Betalingen

1.     Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door BlueCap.nu aangegeven wijze en plaats.

2.     BlueCap.nu is gerechtigd om (in het voren) ontvangen bedragen te verrekenen met (toekomstige) betaling(sverplichtingen).

3.     De opdrachtgever is nimmer gerechtigd om haar betalingen op te schorten, te verrekenen of anderszins achter te houden. Indien tijdige en/of volledige betaling achterwege blijft, verbeurt de opdrachtgever direct een contractuele boete van € 50,= per dag(deel) dat zij met betaling in verzuim is. Bovendien is de opdrachtgever verplicht alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden.

 Artikel 8 – Het einde van de overeenkomst

De opdracht eindigt na ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn, of na ommekomst van de overeengekomen verlenging. BlueCap.nu zal het (digitale) dossier van de opdrachtgever zeven jaren bewaren. Daarna zal het worden vernietigd.

 Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1.     Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd bij de bevoegde Nederlandse rechter uit de vestigingsplaats van BlueCap.nu, doch pas nadat het geschil is geprobeerd op te lossen met behulp van een onafhankelijke MfN-registermediator in de vestigingsplaats/ regio van BlueCap.nu.


B l u e     C a p
Mediation  |  Training  |  Coaching