Blue Cap Mediation

Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring


Hieronder vindt u de download-versie van onze algemene voorwaarden "Blue Cap.nu - web versie". Daarnaast vindt u hieronder de uitgeschreven versie, zodat u ze direct kunt raadplegen.

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 3.2 – april 2022)

Artikel 1 – Algemeen
1. Blue Cap Mediation is een eenmanszaak, die zich het beoefenen van mediation, conflictbemiddeling, training, opleiding, coaching, organisatieadvies en -ontwikkeling ten doel stelt. Blue Cap Mediation kan zich laten bijstaan door derde (rechts)personen bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten.
2. Blue Cap Mediation verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Onder “cliënten” respectievelijk “opdrachtgever” wordt verstaan: (rechts)personen, die gebruik maken van de diensten die Blue Cap Mediation aanbiedt op welke wijze dan ook.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op én maken integraal onderdeel uit van iedere offerte, aanbieding en/of overeenkomst onder uitsluiting van ieder(s)(e) andere algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor opdrachten waarvoor Blue Cap Mediation door derden is/wordt betrokken. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Mocht een bepaling of gedeelte ervan uit deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Ter vervanging van de ongeldige bepaling, of het gedeelte ervan, overleggen partijen wat ervoor in de plaats geldt in de ‘geest’ van de overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes van Blue Cap Mediation zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald. Indien in de offerte geen termijn is gesteld voor aanvaarding, kunnen op geen enkele wijze aan de offerte en/of aanbieding rechten worden ontleend. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor opvolgende opdrachten.
2. Blue Cap Mediation is niet gebonden aan haar offerte en/of aanbieding, indien die een (kennelijke) vergissing bevat.
3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele reis-, verblijf- en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte en/of aanbieding.
4. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkingen in zich heeft, dan komt geen overeenkomst tot stand, tenzij Blue Cap Mediation anders aangeeft.

Artikel 3 – De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; de inspanningsverplichting van Blue Cap Mediation
1. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de eigen keuzes, het eigen handelen en het eigen gedrag – zowel vóór, tijdens als ná het traject – alsook voor de resultaten en de gevolgen ervan. Blue Cap Mediation is daarvoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, ook niet voor de door de opdrachtgever te nemen/ genomen besluiten c.q. (grote) veranderingen in zijn leven of organisatie en/of de eventuele nadelige consequenties daarvan.
2. Blue Cap Mediation heeft een inspanningsverplichting en zal deze vervullen zoals dat van een zorgvuldig en vakbekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht.
3. Blue Cap Mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever. Indien Blue Cap Mediation aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die maximaal de hoogte van het factuurbedrag is. Blue Cap Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst/ omzet, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstrategie. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de cliënt of opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met Blue Cap Mediation als de daarvoor aansprakelijke partij.
4. Blue Cap Mediation is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor een door haar ingeschakelde derde (rechts)persoon.
5. De opdrachtgever vrijwaart Blue Cap Mediation voor aanspraken van derden. De opdrachtgever zal Blue Cap Mediation in voorkomend geval zowel in als buiten rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs nodig of gewenst is. Alle kosten en schade die aan de zijde van Blue Cap Mediation in dat verband (zijn) ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4 – De duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst heeft de duur die partijen overeenkomen of zij loopt totdat één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt.
2. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen, gebeurt dat overeenkomstig de voorwaarden uit de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, met uitzondering wellicht van de financiële afspraken.
3. Indien de opdrachtgever een nieuwe/ andere overeenkomst met Blue Cap Mediation wenst aan te gaan, maken partijen nieuwe afspraken. Zij komen opnieuw de alsdan geldende (wellicht afwijkende) voorwaarden overeen die in een nieuwe offerte, aanbieding en/of overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 5 – De vertrouwelijkheid
1. Persoonsgegevens van cliënten en/of opdrachtgevers worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen deze gegevens worden opgenomen in een bestand voor direct marketing doeleinden, tenzij/ totdat daar bezwaar tegen is gemaakt, waarna Blue Cap Mediation deze gegevens direct uit dit bestand verwijdert.
2. De opdracht is in beginsel vertrouwelijk. Over de aard en/ of de inhoud van de opdracht, waaronder eventuele rapportages, conclusies, evaluaties en adviezen – afhankelijk van (de aard van) de opdracht – aan de (werkgever van) opdrachtgever of enig andere derde, worden door Blue Cap Mediation geen mededeling gedaan, behoudens na toestemming van de opdrachtgever of dit uit de opdracht volgt.
3. De opdrachtgever geeft aan Blue Cap Mediation toestemming om geanonimiseerd materiaal uit de opdracht te gebruiken voor opleidingen, trainingen, workshops, intervisie of andere (intercollegiale) doeleinden. Persoonsgegevens zullen daarbij uiteraard niet vermeld worden.

Artikel 6 – Het intellectuele eigendom
1. Het intellectueel eigendom van alle gebruikte en/of ter beschikking gestelde formulieren, oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen ter uitvoering van de overeenkomst of ondersteuning van het traject – van welke aard dan ook – zijn en blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Blue Cap Mediation.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om het materiaal te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken voor enig ander doel dan ten behoeve van zijn eigen opdrachtovereenkomst met Blue Cap Mediation.
3. Op overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever direct een (contractuele) boete van € 250,= per overtreding en iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag heeft te gelden, onverminderd het recht van Blue Cap Mediation om aanvullende schadevergoeding te vorderen. In dit geval moet gedacht worden aan misgelopen opdrachten maar daartoe is het niet beperkt.

Artikel 7 – Betalingen
1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Blue Cap Mediation aangegeven wijze en plaats.
2. Blue Cap Mediation is gerechtigd om (in het voren) ontvangen bedragen te verrekenen met (toekomstige) betaling(sverplichtingen).
3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd om haar betalingen op te schorten, te verrekenen of anderszins achter te houden. Indien tijdige en/of volledige betaling achterwege blijft, verbeurt de opdrachtgever direct een contractuele boete van € 50,= per dag(deel) dat zij met betaling in verzuim is. Bovendien is de opdrachtgever verplicht alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Blue Cap Mediation te vergoeden.

Artikel 8 – Het einde van de overeenkomst
De opdracht eindigt na ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn, of na ommekomst van de overeengekomen verlenging. Blue Cap Mediation zal het (digitale) dossier van de opdrachtgever zeven jaren bewaren. Daarna zal het worden vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter uit de vestigingsplaats van Blue Cap Mediation, doch pas nadat het geschil is geprobeerd op te lossen in onderling overleg of met behulp van een onafhankelijke MfN-registermediator in de vestigingsplaats/ regio van Blue Cap Mediation.

Blue Cap Mediation is gevestigd in Teteringen en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24495060.