Blue Cap Mediation

Privacy verklaring


Hieronder vindt u de download-versie van onze Privacy verklaring. Daarnaast vindt u hieronder de uitgeschreven versie, zodat u ze direct kunt raadplegen.

Privacyverklaring | Blue Cap Mediation

Algemeen


Dit is de privacyverklaring van Blue Cap Mediation, gevestigd aan de Takkebijsters 13c te (4817 BL) Breda. Blue Cap Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Blue Cap Mediation zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels naleven die voortvloeien uit de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of op andere wijze contact met ons hebben.


Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. De heer mr. J.C.M. Cloïn is de Functionaris Gegevensbescherming van Blue Cap Mediation. Hij is bereikbaar via e-mail op info@bluecap.nu of per telefoon op 06-4700 9501.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Blue Cap Mediation verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats (hierna: “NAW”), uw e-mailadres en telefoonnummer(s). Voorts betreft het persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation, coaching, training of opleiding kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of (meer) bijzondere persoonsgegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Blue Cap Mediation bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Blue Cap Mediation bewaart ze niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de voor Blue Cap Mediation geldende en verplicht zijnde regelgeving en richtlijnen van de beroepsvereniging(en) waarbij Blue Cap Mediation aangesloten is. Uw gegevens worden opgeslagen in ons CMS-systeem en dossierdatabase.


Wij bewaren het mediationdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten respectievelijk gearchiveerd is. Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden


Wij werken op volledig vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. Blue Cap Mediation verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Cap Mediation. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek sturen naar info@bluecap.nu.


Overzicht van verwerkte gegevens


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
-NAW-gegevens en overige contactgegevens;
-KvK-nummer;
-geslacht;
-geboortedatum en geboorteplaats;
-eventueel bankrekeningnummer.


Blue Cap Mediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien u enkele van onze diensten afneemt:
-burgerservicenummer (BSN);
-identiteitskaart- of paspoortnummer.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens


Blue Cap Mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-om onze diensten te leveren;
-verzenden van informatie en/of reclamefolder;
-u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-u te informeren over de wijzigingen van onze diensten en producten.


Blue Cap Mediation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor:
-de dienstverlening;
-de belastingaangifte;
-het afhandelen van uw betaling.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Blue Cap Mediation gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Blue Cap Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT-patner(s) eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.


Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bluecap.nu.


Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.